Logo80RGB

STATUT

FUNDACJI POGOTOWIE ARTYSTYCZNE (fragment)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

  1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pogotowie Artystyczne, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Klaudię Halejcio, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Weronikę Jarzyło w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul.Plac Wilsona 4, w dniu 28.03.2013r działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
  2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 7.

Celem Fundacji jest:

Niesienie pomocy i wsparcia psychologicznego poprzez sztukę chorym i niepełnosprawnym oraz społecznie wykluczonym dzieciom, młodzieży i ich rodzinom.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Zakup materiałów plastycznych, muzycznych, dydaktycznych z różnych dziedzin sztuki oraz wyposażenia dla artystów i innych niezbędnych rzeczy do prowadzenia zajęć i warsztatów artystycznych oraz w celu przekazania podopiecznym.
  2. Niedochodowe prowadzenie terapii zajęciowej i arteterapii.
  3. Organizowanie w szpitalach, domach podopiecznych i ośrodkach zajęć, warsztatów i prezentacji mających na celu poprawę jakości życia podczas: walki z chorobą,  rehabilitacji, przejścia przez okres żałoby po stracie najbliższych, nauczania indywidualnego spowodowanego wykluczeniem społecznym lub konieczną izolacją.
  4. Niedochodowe organizowanie artystycznych obozów i plenerów.
  5. Współpracę z artystami, instytucjami, podmiotami, organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą w ramach działalności statutowej.
  6. Uruchomienie pojazdu wyposażonego w sprzęt do prowadzenia warsztatów artystycznych na wyjazdach,  w terenie i podczas wizyt u podopiecznych.
  7. Zapraszanie podopiecznych do pracowni artystycznych i organizowanie wizyt uznanych artystów u podopiecznych.
  8. Organizowanie niedochodowych wystaw, aukcji, spektakli i performance’ów w celu promocji działalności Fundacji oraz przedstawienia twórczości i osiągnięć podopiecznych.

Statut FPA  – Statut, dokument w całości